Kallelse till årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Ultradistans.se

Fredag April 21, 2017 kl 20:30

Scandic Hotel, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby

  • Underlag för mötet kommer att finnas tillgängligt ca 2 veckor innan mötet.
  • De som inte betalat medlemsavgiften (104:-/år) för 2017 bör göra det snarast.
    Läs här hur du betalar medlemsavgiften.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande och protokollförare

4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll

5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna

6. Fastställande av dagordning

7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgifter

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ordinarie ledamöter

13. Val av suppleant till styrelsen

14. Val av valberedning

15. Val av revisor

16. Proposition från styrelsen om justering av stadgarna.

17. Motioner från medlemmar

18. Övriga frågor

19. Årsmötets avslutande