Påminnelse! Årsmöte!

Det är dags för årsmöte i Ultradistans.se

När: Nu på fredag den 21 april
Var: Scandic Täby

Middagsbuffé serveras till självkostnadspris kl 19.00
Därefter kommer Johan Steene att hålla ett föredrag om att jogga långt.
I direkt anslutning till detta kommer sedan årsmötet att hållas.

Under årsmötet kommer vi också ta fram förslag på kriterier till “Årets Ultralöpare”
En stor utmärkelse som kommer att utses kommande år.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande och protokollförare

4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll

5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna

6. Fastställande av dagordning

7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgifter

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ordinarie ledamöter

13. Val av suppleant till styrelsen

14. Val av valberedning

15. Val av revisor

16. Proposition från styrelsen om justering av stadgarna.

17. Motioner från medlemmar

18. Övriga frågor

19. Årsmötets avslutande